Tagarchief: VWV

Ophoging Tijpoort

Bijgaand het bericht van KWS over de voortgang en de planning van de werkzaamheden aan de Tijpoort. Het eerste plateau (kruising Springtij/Tijpoort) is min of meer klaar en duurde 2 dagen. Het is duidelijk dat er véél hinder is m.b.t. de bereikbaarheid van onze woningen met de auto. Vooral als men met een plateau bezig is kan er niet overheen gereden worden (gedurende de dag).

“Op 28 september is er gestart met het herstraten en ophogen van de rijbaan, stoepen en parkeervakken van de Tijpoort. We zullen deze werkzaamheden gefaseerd gaan uitvoeren.

De Tijpoort hebben wij opgedeeld in 4 fases zoals in de bijlage (https://www.plantij.nl/wp-content/uploads/2020/10/planning-Plantij.pdf ) te zien is. Elke fase wordt er gestart met het ophogen van de banden, trottoirs en parkeervakken en nadat die gereed zijn beginnen we aan de rijbaan. Wanneer de rijbaan klaar is worden de plateaus aangebracht. Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en de parkeervakken kan er zoals u gewend bent over de rijbaan gereden worden, hetzij met overlast. Als wij de rijbaan gaan straten dan zorgen we er voor dat we kunststof rijplaten hebben liggen, mocht u van en naar de woning moeten, zullen onze medewerkers buiten er voor zorgen dat u er door kan. U zult begrijpen dat dit vertragend werkt, dus het zou fijn zijn dat deze bewegingen tijdens onze werkuren 6:30 en 16:30 zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. 

Per fase en plateau zullen we de directe bewoners per brief  inlichten over onze werkzaamheden.

Bijgevoegde de fases en de planning. De planning is een levend document waar we vanaf kunnen wijken als het mee- of tegenzit.

Met vriendelijke groet,

G. (Gertjan) Ploeg

Uitvoerder KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

+31 627741047 I gploeg@kws.nl      ”

Wegwerkzaamheden update

Beste Bewoners,

Vanmiddag heeft de Bewonersvereniging (Carel en Jeroen) een gesprek gehad met KWS, VolkerWesselsVastgoed (VWV) en de Gemeente. Directe aanleiding was het voornemen van KWS om te starten met het ophogen van de Tijpoort. Dit zal plaatsvinden in verschillende stappen (het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan). Tijdens het ophogen van het trottoir blijft de rijbaan beschikbaar voor auto’s. Tijdens het ophogen van de parkeervakken en de rijbaan zijn deze niet meer berijdbaar op werkdagen tussen 06:30 en 16:30 uur. Dit levert natuurlijk verschillende problemen op t.a.v. bereikbaarheid en parkeren. De bewonersvereniging heeft daarom KWS/VWV gevraagd om dit plan te herzien en te kijken of er toch mogelijkheden zijn om tijdens de werkzaamheden bereikbaarheid met de auto mogelijk te maken. KWS komt hier uiterlijk volgende week op terug.  In de tussentijd is KWS op de Tijpoort begonnen met het ophogen van het trottoir. De totale werkzaamheden zullen volgens planning, zeker tot medio november duren. We hebben overigens onze verbazing en teleurstelling uitgesproken over het feit dat alle planningen tot nu toe niet gehaald zijn.

We houden u op de hoogte.

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  

Update geschil VWV

Met verwijzing naar de ALV van maandag jl. bijgaand de, tijdens deze vergadering genoemde, reactie van Volker Wessels Vastgoed op de brief van onze advocaat, de heer Wijnja, van 8 september j.l. waarin hij VWV verzoekt aan te geven hoe zij invulling denken te gaan geven aan de schadeloosstelling van de bewoners:

Van: “Rob, Marius” <mrob@vwvastgoed.nl>
Datum: 14 september 2020 om 17:46:56 CEST

Onderwerp: Antw.:? Bewonersver. Plan Tij/VolkerWessels en gemeente Dordrecht (JW/16951)?

Geachte heer Wijnja,

Het is mij niet duidelijk wat u met uw onderstaande mail bedoelt. Zoals u in mijn mail van 15 juli 2020 kunt lezen, komen wij de bewoners – coulancehalve en zonder dat wij menen daartoe verplicht te zijn – immers ruimschoots tegemoet in hun klachten.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

Ophogen wegen

Beste bewoners,

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt is KWS bezig met het ophogen van de weg. Momenteel vindt dit met name plaats op Springtij en Vloed. Zoals Volker Wessels Vastgoed in hun recente brief al aangaf, varieert de ophoging tussen de 10 en 20 cm. De opritten zullen 1 tot 1,5 m vanaf de erfgrens “gelijkmatig” aangesloten worden op de openbare weg. Nu de eerste opritten op Springtij zijn aangesloten is van “gelijkmatigheid” niet veel sprake. Hierdoor ontstaat een soort knik in de oprit die in de meeste gevallen (voor eigen kosten?) hersteld zal moeten worden. Navraag bij de Gemeente leert dat er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de aansluiting anders dan dat VWV dit “netjes” moet oplossen. Navraag bij VWV leert dat er van een “goede” aansluiting sprake moet zijn. Kortom, ruimte genoeg voor een discussie over wat wel en wat niet een goede aansluiting is. In ieder geval heeft VWV beloofd hier aan het eind van de week op terug te komen. Wordt vervolgd dus……………

Namens de Bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli, 

Secretaris

Update Getijtafelbrug

Beste bewoners,
Recent informeerden wij jullie over een aantal zaken die de ingebruikstelling van de brug vertragen. Deze zaken, waaronder een door de gemeente formeel goedgekeurde handleiding voor de bediening van de brug en een instructie voor de 12 bewoners met een grote boot, vragen meer tijd. Tevens zijn er ten aanzien van de remmingswerken en de bedieningskastjes praktische bezwaren naar boven gekomen. Ook deze zaken moeten worden opgelost.

Om technische redenen is het volgens VolkerWesselsVastgoed niet verantwoord de brug langer structureel open te laten staan. In afwachting van bovengenoemde zaken zal de brug binnenkort op bepaalde tijden neergelaten worden. De brug is dan ook voor voetgangers toegankelijk.
Zodra bekend is wanneer de brug geopend en gesloten is, zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Met vriendelijke groet
Jeroen Ravelli
Secretaris bewonersvereniging

Nieuws over de Brug & de Riolering

BrugVorige week was er een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente,  VWV  en onze commissie ‘riool’ over de planning inzake de rioleringswerkzaamheden. Omdat deze werkzaamheden afhankelijk gesteld zijn van de bouw van brug Oost naar de Wantijdijk werd ook dit onderwerp besproken.

De stand van zaken is als volgt:

Verder lezen

Verslag informatieavond “herstel riolering”

Hierbij leest u het verslag dat Niels van Ginkel (VolkerWessels Vastgoed) gemaakt heeft n.a.v.  de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden 121118 – Kort verslag nav informatieavond rioolherstel.doc.doc

Inmiddels is de commissie “riolering”, bestaande uit de heren Carel Polak, Erik Vegt, Toon Coumans en Jan Meissen, een aantal keer bij elkaar geweest Verder lezen

Update Riolering

Van de werkgroep Riolering:

Niels van Ginkel van Volker Wessels Vastgoed heeft aangegeven dat men eventueel bereid is om met de rioleringswerkzaamheden te wachten totdat brug Oost (naar de Wantijdijk) gerealiseerd is. De Verder lezen

Update rioleringswerkzaamheden Tijpoort

Van de bewonersvereniging Plan Tij:

Het overleg dat VWV vorige week heeft georganiseerd om de rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort toe te lichten heeft veel vragen opgeworpen en nog weinig antwoorden gegenereerd. Verder lezen

Herstel riool: overleg met VWV 10 oktober as

Van de bewonersvereniging

Het herstel van het verzakte vuilwaterriool in de Tijpoort.

Morgen ontvangt u van Volker Wessels Vastgoed een uitnodiging voor 10 oktober as omtrent een overleg over de herstelwerkzaamheden aan het riool aan de Tijpoort. Verder lezen