Blijf op de hoogte!

Het is al langere tijd mogelijk om deze website te volgen. Zie het blokje VOLG DE WEBSITE, rechts op deze pagina. Je hoeft alleen maar je e-mailadres in te voeren en te bevestigen.

Vervolgens ben je altijd als eerste op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent onze wijk!!

Tip ook je buren!

Waterschap vraagt hulp

Onderstaand bericht stond afgelopen week in de media. Het betrof de beveroverlast in Limburg.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/waterschap-zoekt-hulp-jager-bij-bestrijding.13998462.lynkx?tid=TIDP385505X24A5CAB4B35B46389E108257729D1AFEYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=997_28-07-2020

Antwoord advocaat

Vandaag , 17 juli, is er een brief gestuurd aan VolkerWesselsVastgoed in reactie op hun schrijven d.d. 15 juli jl.

Reactie VolkerWessels

Onderstaand de reactie van de heer Marius Rob van VolkerWesselsVastgoed op het schrijven van onze advocaat.

Van: Rob, Marius [mailto:mrob@vwvastgoed.nl
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:37
Aan: Bowmer & Nuiten <mail@bnlegal.nl>
Onderwerp: t.a.v. dhr. J. Wijnja, ref. JW/16951, Dordrecht – Plan Tij. Ophogings- en herbestratingswerkzaamheden

Geachte heer Wijnja,

Uw brief namens de bewonersvereniging Plan Tij d.d. 8 juli 2020 hebben wij in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan dat de bewoners hinder en schade (stellen te) ondervinden van reeds uitgevoerde ophoog- en herbestratingswerkzaamheden in de vorm van wateroverlast bij regenval en beperking van de bereikbaarheid met voertuigen van en naar de openbare weg in het bijzonder.

Vooropgesteld is het vanzelfsprekend nooit de bedoeling geweest enige hinder te veroorzaken bij de uitvoering van de ophoog- en herbestratingswerkzaamheden. Sterker nog, het doel van deze werkzaamheden is juist om de situatie ter plaatse te verbeteren in plaats van te verslechteren. Wij betreuren de ontstane situatie dan ook ten zeerste en bevestigen u hierbij voornemens te zijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan de bezwaren als gesteld in uw brief tegemoet te komen. Dat er een hoogteverschil ontstaat tussen de openbare weg en de kavels is overigens verklaarbaar nu niet alleen de openbare weg aan zettingen onderhevig is, maar de omliggende gronden eenzelfde lot treffen. Ten einde de openbare weg en de kavels van de bewoners op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht gehanteerd: tot 1.0 meter vanaf de openbare weg ophogen. Uit voorzorg hebben wij hier uit eigen beweging en onverplicht nog een halve meter aan laten toevoegen. Dat dit niet voor alle kavels een bevredigend resultaat oplevert, blijkt uit uw brief. Het niet kunnen bereiken van een kavel per voertuig vinden wij ook geen acceptabele situatie en daarom zullen wij in deze gevallen de helling laten verlengen zodanig dat de desbetreffende bewoners hun kavel beter kunnen bereiken per voertuig zonder hierbij schade op te lopen aan hun voertuig. Als bijkomend gevolg hiervan zal in deze gevallen naar verwachting ook minder regenwater blijven liggen ter plaatse van het laagste punt van de aansluiting. 

Inmiddels hebben wij met KWS (uitvoerder) besproken dat zij voornoemde werkzaamheden uit (laten) voeren en integreren in de huidige uitvoeringsplanning. Dat betekent dat zij deze maand juli zullen beginnen met voornoemde herstelwerkzaamheden en de werkzaamheden naar verwachting vóór de bouwvak (week 31 t/m 33) af zullen ronden. De overall planning is dat alle werkzaamheden in de wijk, inclusief voornoemde herstelwerkzaamheden, eind september 2020 en uiterlijk medio oktober 2020 afgerond zullen zijn, e.e.a. rekening houdend met maximale bereikbaarheid in de wijk gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

Ringwade 4    3439 LM Nieuwegein
Postbus 9034 3430 RA Nieuwegein
+31 (0) 88 186 68 68
E  mrob@vwvastgoed.nl 
www.vwvastgoed.nl  

Zeilertjes

Net als de voorgaande jaren zal de KDRZV komende week in Plan Tij aan een groepje beginners zeilles geven! Zij kunnen namelijk niet terecht op het spaarbekken vanwege de blauwalg. Wij heten ze van harte welkom.

Update herbestrating -4-

Bijgaand de brief die in opdracht van de bewonersvereniging Plan Tij verstuurd is aan VolkerWesselsVastgoed en de gemeente Dordrecht.

Afscheid

Na 12 jaar met veel plezier in PlanTij te hebben gewoond zijn we samen met onze kano’s verhuisd. We willen iedereen bedanken voor alle leuke jaren met veel gezellige feestjes en mooie momenten! Het ga jullie allemaal goed. Hartelijke groeten, Huibert, Angelique, Jasmijn, Derek en Niels, Tijpoort 39.

Renovatie Wantijbrug

Bijgaande brief werd ons toegestuurd door de verkeersmanager Volkerbrug:

Update herbestrating -3-

Inmiddels heeft mevrouw Suijker van de gemeente, samen met de gebiedsmanager, een bezoek gebracht aan onze wijk en de drie landtongen geïnspecteerd. Onderstaand haar reactie per mail aan Henny Moons van de bewonersvereniging.

*) let op: met Vloed bedoelt ze Eb en andersom.

“Beste Henny,

Bedankt voor het gesprek vanochtend. Naar mijn ervaring was het goed om even gezamenlijk door Plan Tij heen te lopen.

Bij deze de terugkoppeling van het telefoon gesprek met Dhr. Marius Rob.

Parkeren / Proces bestrating

Jullie gaven aan dat de verwachting is dat er een parkeerprobleem ontstaat nu er in 3 zijstraten tegelijkertijd gewerkt wordt. Ik deel deze observatie. Marius gaf aan dat hij contact op zal nemen met KWS om dit te bespreken.

Inritten

Tijdens onze rondgang bleek dat er kwaliteitsverschil zit in de aansluiting op de inritten. Bij Springtij en Vloed zijn er een aantal inritten die problemen geven met het inrijden van de auto. Bij Eb zijn de aansluitingen van betere kwaliteit.

Marius gaf aan dat hij ook dit op gaat nemen met KWS.

Voor wat betreft het aanvragen van de offerte voor aansluiten gaf Marius aan dat jullie een groepsofferte kunnen aanvragen. Hij zal aangeven bij de omgevingsmanager dat hier behoefte aan is.

Schouw

Verder is de weg op punten nog niet de kwaliteit die het zou moeten hebben. Ik ga met André Ouwehand en KWS een tussenschouw organiseren waarbij alle technische punten voor de weg worden nagelopen.

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid voor jullie geeft, en dat jullie hiermee verder kunnen. Als er nog vragen/opmerkingen zijn dan kunnen jullie mij bereiken.

Met vriendelijke groet,

Lianne Suijker”

Overigens, het lijkt er nu op dat KWS gestart is met het aanhelen van de opritten over 2.00 meter (ipv 1-1,5 meter). 🙂 🙂

Het inwinnen van juridisch advies heeft geleid tot een brief aan VolkerWessels. Deze brief zal morgen op de website gepubliceerd worden.

Groenonderhoud juli 2020

Het maaien is een aantal weken uitgesteld vanwege de bestratingswerkzaamheden. Helaas….