Blijf op de hoogte!

Het is al langere tijd mogelijk om deze website te volgen. Zie het blokje VOLG DE WEBSITE, rechts op deze pagina. Je hoeft alleen maar je e-mailadres in te voeren en te bevestigen.

Vervolgens ben je altijd als eerste op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent onze wijk!!

Tip ook je buren!

Update geschil VWV

Met verwijzing naar de ALV van maandag jl. bijgaand de, tijdens deze vergadering genoemde, reactie van Volker Wessels Vastgoed op de brief van onze advocaat, de heer Wijnja, van 8 september j.l. waarin hij VWV verzoekt aan te geven hoe zij invulling denken te gaan geven aan de schadeloosstelling van de bewoners:

Van: “Rob, Marius” <mrob@vwvastgoed.nl>
Datum: 14 september 2020 om 17:46:56 CEST

Onderwerp: Antw.:? Bewonersver. Plan Tij/VolkerWessels en gemeente Dordrecht (JW/16951)?

Geachte heer Wijnja,

Het is mij niet duidelijk wat u met uw onderstaande mail bedoelt. Zoals u in mijn mail van 15 juli 2020 kunt lezen, komen wij de bewoners – coulancehalve en zonder dat wij menen daartoe verplicht te zijn – immers ruimschoots tegemoet in hun klachten.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

RIVM richtlijnen

Vanavond is de Algemene Ledenvergadering van zowel de Stichting Mandeligheid als de bewonersvereniging. Alle aangemelde leden zijn welkom. We houden ons echter wel aan de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat je niet komt bij verkoudheid, of niet lekker voelen. Verder is de 1,5 meter verplicht. Na afloop is er geen drankje aan de bar!

Met vriendelijke groet,

namens beide besturen,

Carel Polak

Werkzaamheden Eb

Mededeling KWS:

Door uitloop van de werkzaamheden op Vloed beginnen we 1 dag later op Eb. Morgen, 15 september, beginnen we daar met het uitbreken van het straatwerk.

M.vr.gr.

Bart Wierikx

Aanmelding vergadering

Inmiddels hebben zich 62 leden aangemeld voor de Algemene Ledenvergadering van komende maandag, 14 september. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om zonder aanmelding aanwezig te zijn op de vergadering.

Aanmaning advocaat

Tot op heden heeft VolkerWessels Vastgoed nog niet gereageerd op het schrijven van onze advocaat van 17 juli jl. (Zie bericht van die datum op deze website). Om deze reden heeft onze advocaat gisteren een herinnering verstuurd aan VolkerWessels waarin hij hen verzoekt om binnen veertien dagen te berichten hoe zij invulling denken te geven aan schadeloosstelling van de bewoners.

Ophoogzand via KWS

Onderstaande brief hebben alle bewoners van Plan Tij in de bus gekregen. Voor het ophoogzand dient u zich te melden bij KWS vóór een bepaalde datum! Lees verder:

Bestratingswerk Eb

Onderstaande brief hebben de bewoners van Eb in de bus gekregen. Aanstaande maandag, 14 september, starten daar de bestratingswerkzaamheden.

Aanmelden ALV!!!

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering via e-mail: mandeligheid@plantij.nl

met vermelding van naam, adres en aantal personen!

Aanmelden vóór 10 september as!

Update Vlijweide

De aanbesteding voor het nieuwbouwproject Vlijweide is 15 juni jl. door de gemeente Dordrecht gepubliceerd op Tenderned. Op 25 juni is er een digitale informatiebijeenkomst geweest voor ontwikkelaars. Tot half september hebben partijen de mogelijkheid zich aan te melden voor de aanbesteding. Daarna zal er een selectie plaatsvinden op vastgestelde criteria. Vervolgens gaan er maximaal 5 partijen door naar de gunningsprocedure. Verwacht wordt dat de bewonersadviesgroep medio januari 2021 inzag krijgt in de schriftelijke plannen en betrokken wordt bij de advisering van de gunningscommissie.

Voor geïnteresseerden is er nog e.e.a. na te lezen op de website van TenderNed:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200790;section=6

Burendag

Onze feestcommissie laat zich door niets weerhouden, zelfs niet door Corona! Op zaterdag 26 september is de “kick off” van het “GROEN” jaar!

Kom allemaal een bakkie doen en even bijkletsen met je buren! Vergeet dan vooral niet om de brochure van ons Plan Tij mee te nemen!

Lees de uitnodiging:

En oh ja, aanmelden graag via: feestcommissieplantij@gmail.com