Indienen zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Reeland

Bij de rondvraag in de ADV van 1 juli jl. kwam het Ontwerpbestemmingsplan Reeland ter sprake. Zoals eerder op de site vermeld is heeft dit impact op de wijk Plan Tij inclusief de mandeligheid.

Verzoek van de vergadering was om een zienswijze vanuit de mandeligheid c.q. een algemene zienswijze voor gebruik door individuele op te stellen. Advocaat Linssen van het gelijknamige advocatenkantoor te Tilburg was bereid om ons hierbij van dienst te zijn. Mede gezien de tijd (uiterlijk 3 juli) en de financiën (Stichting kan niet voor individuele personen betalen) is er voor gekozen om vanuit de Stichting Mandeligheid Plan Tij een zienswijzen in te dienen.

De zienswijze behandeld de volgende punten:

Steigers: mogelijkheid om conform het ADV besluit van 3 dec jl. de steigers van de vrijstaande en haven woningen uit te breiden. M.a.w. geen inperking ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.

Vlij oever: behouden natuurwaarden.

Wantijpark & evenementen: m.n. een check of het Ontwerpbestemmingsplan past binnen de ‘Structuurvisie Dordrecht 2020’.

De verwachting is dat de zienswijze woensdag 3 juli rond de middag op de site wordt geplaatst. Op basis hiervan kunt u alsnog uw eigen zienswijze indienen. Een   zienswijze op persoonlijke titel maak het namelijk krachtiger.

Tot en met 3 juli heeft een ieder mogelijkheid zijn of haar zienswijze bij de Gemeenteraad (Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht) te dienen. Praktisch is om het schrijven persoonlijk op het stadskantoor af te geven incl. ontvangstbevestiging.

Link ontwerpbestemmingsplan:

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=tkufesBsHaKlPzBwChCgC