Nieuw bestemmingsplan Reeland

Mogelijkheid tot reageren aan de Gemeenteraad t/m 3 juli!

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen. De impact op Plan Tij is aanzienlijk:

 1. In het ontwerpbestemmingsplan vervallen de natuurwetenschappelijke waarden ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan “de Vlij en omgeving”
 2. Het ontwerpbestemmingsplan bevat wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan welke leiden tot schade bij belanghebbenden (o.a. verkleinen toegestaan bouwoppervlak kavels, uitbreiding steigers niet meer mogelijk – los van de ADV!, vingersteigers gemeenschappelijke steiger niet meer mogelijk)
 3. Het ontwerpbestemmingsplan is in strijd met de Flora- en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn (o.a. leefomgeving van de Bever wordt vogelvrij verklaard)

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet  ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan “Reeland”  (NL.IMRO.0505.BP193Reeland-2001)  met bijbehorende stukken met ingang van 23 mei 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 3 juli 2013) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Reeland”.

2 gedachten over “Nieuw bestemmingsplan Reeland”

 1. Huibert Ponssen

  Interessant om te lezen: enerzijds een evenementen terrein anderzijds een behoud van het park. 2,3/4.8.3

  Verder staan wederom de bruggen in het plan – onder ” Plantij : “Voorstel: De al planjuridisch mogelijk, maar nog niet gerealiseerde brugverbindingen opnemen in het bestemmingsplan.

 2. Huibert Ponssen

  Ik heb wat stukjes geknipt uit het document: enerzijds evenementen anderzijds behoud van het park. Verder duidelijkheid wederom ten aanzien van de bruggen.

  2.3 Toekomstige situatie
  Wantijpark
  Het Wantijpark is aangelegd als werkgelegenheidsproject in de crisistijd van de jaren ‘30. Het heeft een grote landschappelijke waarde. In het strategisch programma
  Reeland is opgenomen dat het groen in de wijk functioneel moet zijn, van goede kwaliteit en met gebruikswaarde voor de bewoners. De buitenruimte wordt gezien als
  ontmoetingsruimte. Het Wantijpark krijgt dan ook een bestemming waarin deze ontmoetingsfunctie vorm kan krijgen en waarbinnen ook de functies van kinderboerderij
  en speeltuin passen. Bebouwingsmogelijkheden worden niet opgenomen vanwege de landschappelijke waarde. Het bestaande paviljoen wordt wel als zodanig opgenomen.
  Andere bebouwingsmogelijkheden zijn ook niet mogelijk gezien de ligging in het waterwingebied. Verder zal de functie als evenemententerrein vastgelegd worden.

  Voorstel: De gebruiksmogelijkheden van het park als evenemententerrein vastleggen. Specifieke condities rondom evenementen worden via de APV geregeld.
  4.8.3 Conclusie
  De parken en de structurele groenvoorzieningen worden gehandhaafd en als zodanig bestemd.

  Plan Tij
  De ontwikkeling van Plan Tij in de voormalige Jagers- en Windhondenpolder is voltooid. De kwaliteit van de wijk bestaat uit het samenspel van water, wonen, groen en
  steigers. In het bestemmingsplan De Vlij (november 2004) is het nieuwe water opgenomen als “getijdegebied”. Er wordt een bestemmingsregeling getroffen die kwaliteit waarborgt. Er zijn enkele aanpassingen noodzakelijk in verband met uitgevoerde grondtransacties die hebben geleid tot geringe verschuivingen in de perceelsgrenzen.
  Van belang zijn ook de verbindingen met de omgeving. Daarom worden de nog niet gerealiseerde bruggen (voetgangersbrug naar het Wantijpark en gecombineerde
  voetgangers-fietsersbrug naar de Wantijdijk) in het nieuwe plan opgenomen.

  Voorstel: De al planjuridisch mogelijk, maar nog niet gerealiseerde brugverbindingen opnemen in het bestemmingsplan.

Reacties zijn gesloten.