Tagarchief: wegwerkzaamheden

Ophoging Tijpoort

Bijgaand het bericht van KWS over de voortgang en de planning van de werkzaamheden aan de Tijpoort. Het eerste plateau (kruising Springtij/Tijpoort) is min of meer klaar en duurde 2 dagen. Het is duidelijk dat er véél hinder is m.b.t. de bereikbaarheid van onze woningen met de auto. Vooral als men met een plateau bezig is kan er niet overheen gereden worden (gedurende de dag).

“Op 28 september is er gestart met het herstraten en ophogen van de rijbaan, stoepen en parkeervakken van de Tijpoort. We zullen deze werkzaamheden gefaseerd gaan uitvoeren.

De Tijpoort hebben wij opgedeeld in 4 fases zoals in de bijlage (https://www.plantij.nl/wp-content/uploads/2020/10/planning-Plantij.pdf ) te zien is. Elke fase wordt er gestart met het ophogen van de banden, trottoirs en parkeervakken en nadat die gereed zijn beginnen we aan de rijbaan. Wanneer de rijbaan klaar is worden de plateaus aangebracht. Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en de parkeervakken kan er zoals u gewend bent over de rijbaan gereden worden, hetzij met overlast. Als wij de rijbaan gaan straten dan zorgen we er voor dat we kunststof rijplaten hebben liggen, mocht u van en naar de woning moeten, zullen onze medewerkers buiten er voor zorgen dat u er door kan. U zult begrijpen dat dit vertragend werkt, dus het zou fijn zijn dat deze bewegingen tijdens onze werkuren 6:30 en 16:30 zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. 

Per fase en plateau zullen we de directe bewoners per brief  inlichten over onze werkzaamheden.

Bijgevoegde de fases en de planning. De planning is een levend document waar we vanaf kunnen wijken als het mee- of tegenzit.

Met vriendelijke groet,

G. (Gertjan) Ploeg

Uitvoerder KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

+31 627741047 I gploeg@kws.nl      ”

Update wegwerkzaamheden

Beste bewoners,

Met verwijzing naar ons eerder bericht van 29 september, moeten we helaas vaststellen dat er nog geen duidelijkheid is omtrent bereikbaarheid en parkeren tijdens de werkzaamheden aan de Tijpoort. KWS heeft vandaag wel een nieuwe planning afgegeven waarbij de werkzaamheden nu al tot medio december (!) zullen duren, maar een aantal vragen van zowel gemeente als bewonersvereniging zijn nog onbeantwoord. We blijven druk uitoefenen op KWS en gemeente om de wegwerkzaamheden zo spoedig mogelijk en zonder al te veel overlast te realiseren. Wel verwachten wij dat de overlast heel groot zal zijn als er gewerkt gaat worden aan de plateaus ter hoogte van de 3 zijstraten en de bocht in de Tijpoort. We houden u op de hoogte.    

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  bewonersvereniging

Wegwerkzaamheden update

Beste Bewoners,

Vanmiddag heeft de Bewonersvereniging (Carel en Jeroen) een gesprek gehad met KWS, VolkerWesselsVastgoed (VWV) en de Gemeente. Directe aanleiding was het voornemen van KWS om te starten met het ophogen van de Tijpoort. Dit zal plaatsvinden in verschillende stappen (het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan). Tijdens het ophogen van het trottoir blijft de rijbaan beschikbaar voor auto’s. Tijdens het ophogen van de parkeervakken en de rijbaan zijn deze niet meer berijdbaar op werkdagen tussen 06:30 en 16:30 uur. Dit levert natuurlijk verschillende problemen op t.a.v. bereikbaarheid en parkeren. De bewonersvereniging heeft daarom KWS/VWV gevraagd om dit plan te herzien en te kijken of er toch mogelijkheden zijn om tijdens de werkzaamheden bereikbaarheid met de auto mogelijk te maken. KWS komt hier uiterlijk volgende week op terug.  In de tussentijd is KWS op de Tijpoort begonnen met het ophogen van het trottoir. De totale werkzaamheden zullen volgens planning, zeker tot medio november duren. We hebben overigens onze verbazing en teleurstelling uitgesproken over het feit dat alle planningen tot nu toe niet gehaald zijn.

We houden u op de hoogte.

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  

Update geschil VWV

Met verwijzing naar de ALV van maandag jl. bijgaand de, tijdens deze vergadering genoemde, reactie van Volker Wessels Vastgoed op de brief van onze advocaat, de heer Wijnja, van 8 september j.l. waarin hij VWV verzoekt aan te geven hoe zij invulling denken te gaan geven aan de schadeloosstelling van de bewoners:

Van: “Rob, Marius” <mrob@vwvastgoed.nl>
Datum: 14 september 2020 om 17:46:56 CEST

Onderwerp: Antw.:? Bewonersver. Plan Tij/VolkerWessels en gemeente Dordrecht (JW/16951)?

Geachte heer Wijnja,

Het is mij niet duidelijk wat u met uw onderstaande mail bedoelt. Zoals u in mijn mail van 15 juli 2020 kunt lezen, komen wij de bewoners – coulancehalve en zonder dat wij menen daartoe verplicht te zijn – immers ruimschoots tegemoet in hun klachten.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

Werkzaamheden Eb

Mededeling KWS:

Door uitloop van de werkzaamheden op Vloed beginnen we 1 dag later op Eb. Morgen, 15 september, beginnen we daar met het uitbreken van het straatwerk.

M.vr.gr.

Bart Wierikx

Ophoogzand via KWS

Onderstaande brief hebben alle bewoners van Plan Tij in de bus gekregen. Voor het ophoogzand dient u zich te melden bij KWS vóór een bepaalde datum! Lees verder:

Bestratingswerk Eb

Onderstaande brief hebben de bewoners van Eb in de bus gekregen. Aanstaande maandag, 14 september, starten daar de bestratingswerkzaamheden.

KWS werkhervatting

Onderstaand bericht komt van KWS:

“Op maandag 31-08-2020 ca 07:00uur hervatten wij de bestratingswerkzaamheden in Plan Tij.

We beginnen in Vloed, de werkzaamheden zullen daar naar verwachting ca. 2 weken duren. Onderstaande brief hebben de bewoners van Vloed inmiddels in de brievenbus gekregen.

Ik heb de omgevingsmanagement taken overgenomen van Fenno Visser.

Met vriendelijke groet,

B.(Bart) Wierikx

Projectbegeleider vestiging Rotterdam-Zwijndrecht

+31 6 5022 6159 I bwierikx@kws.nl

Antwoord advocaat

Vandaag , 17 juli, is er een brief gestuurd aan VolkerWesselsVastgoed in reactie op hun schrijven d.d. 15 juli jl.

Reactie VolkerWessels

Onderstaand de reactie van de heer Marius Rob van VolkerWesselsVastgoed op het schrijven van onze advocaat.

Van: Rob, Marius [mailto:mrob@vwvastgoed.nl
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:37
Aan: Bowmer & Nuiten <mail@bnlegal.nl>
Onderwerp: t.a.v. dhr. J. Wijnja, ref. JW/16951, Dordrecht – Plan Tij. Ophogings- en herbestratingswerkzaamheden

Geachte heer Wijnja,

Uw brief namens de bewonersvereniging Plan Tij d.d. 8 juli 2020 hebben wij in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan dat de bewoners hinder en schade (stellen te) ondervinden van reeds uitgevoerde ophoog- en herbestratingswerkzaamheden in de vorm van wateroverlast bij regenval en beperking van de bereikbaarheid met voertuigen van en naar de openbare weg in het bijzonder.

Vooropgesteld is het vanzelfsprekend nooit de bedoeling geweest enige hinder te veroorzaken bij de uitvoering van de ophoog- en herbestratingswerkzaamheden. Sterker nog, het doel van deze werkzaamheden is juist om de situatie ter plaatse te verbeteren in plaats van te verslechteren. Wij betreuren de ontstane situatie dan ook ten zeerste en bevestigen u hierbij voornemens te zijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan de bezwaren als gesteld in uw brief tegemoet te komen. Dat er een hoogteverschil ontstaat tussen de openbare weg en de kavels is overigens verklaarbaar nu niet alleen de openbare weg aan zettingen onderhevig is, maar de omliggende gronden eenzelfde lot treffen. Ten einde de openbare weg en de kavels van de bewoners op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht gehanteerd: tot 1.0 meter vanaf de openbare weg ophogen. Uit voorzorg hebben wij hier uit eigen beweging en onverplicht nog een halve meter aan laten toevoegen. Dat dit niet voor alle kavels een bevredigend resultaat oplevert, blijkt uit uw brief. Het niet kunnen bereiken van een kavel per voertuig vinden wij ook geen acceptabele situatie en daarom zullen wij in deze gevallen de helling laten verlengen zodanig dat de desbetreffende bewoners hun kavel beter kunnen bereiken per voertuig zonder hierbij schade op te lopen aan hun voertuig. Als bijkomend gevolg hiervan zal in deze gevallen naar verwachting ook minder regenwater blijven liggen ter plaatse van het laagste punt van de aansluiting. 

Inmiddels hebben wij met KWS (uitvoerder) besproken dat zij voornoemde werkzaamheden uit (laten) voeren en integreren in de huidige uitvoeringsplanning. Dat betekent dat zij deze maand juli zullen beginnen met voornoemde herstelwerkzaamheden en de werkzaamheden naar verwachting vóór de bouwvak (week 31 t/m 33) af zullen ronden. De overall planning is dat alle werkzaamheden in de wijk, inclusief voornoemde herstelwerkzaamheden, eind september 2020 en uiterlijk medio oktober 2020 afgerond zullen zijn, e.e.a. rekening houdend met maximale bereikbaarheid in de wijk gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

Ringwade 4    3439 LM Nieuwegein
Postbus 9034 3430 RA Nieuwegein
+31 (0) 88 186 68 68
E  mrob@vwvastgoed.nl 
www.vwvastgoed.nl