Reactie VolkerWessels

Onderstaand de reactie van de heer Marius Rob van VolkerWesselsVastgoed op het schrijven van onze advocaat.

Van: Rob, Marius [mailto:[email protected]
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:37
Aan: Bowmer & Nuiten <[email protected]>
Onderwerp: t.a.v. dhr. J. Wijnja, ref. JW/16951, Dordrecht – Plan Tij. Ophogings- en herbestratingswerkzaamheden

Geachte heer Wijnja,

Uw brief namens de bewonersvereniging Plan Tij d.d. 8 juli 2020 hebben wij in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan dat de bewoners hinder en schade (stellen te) ondervinden van reeds uitgevoerde ophoog- en herbestratingswerkzaamheden in de vorm van wateroverlast bij regenval en beperking van de bereikbaarheid met voertuigen van en naar de openbare weg in het bijzonder.

Vooropgesteld is het vanzelfsprekend nooit de bedoeling geweest enige hinder te veroorzaken bij de uitvoering van de ophoog- en herbestratingswerkzaamheden. Sterker nog, het doel van deze werkzaamheden is juist om de situatie ter plaatse te verbeteren in plaats van te verslechteren. Wij betreuren de ontstane situatie dan ook ten zeerste en bevestigen u hierbij voornemens te zijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan de bezwaren als gesteld in uw brief tegemoet te komen. Dat er een hoogteverschil ontstaat tussen de openbare weg en de kavels is overigens verklaarbaar nu niet alleen de openbare weg aan zettingen onderhevig is, maar de omliggende gronden eenzelfde lot treffen. Ten einde de openbare weg en de kavels van de bewoners op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht gehanteerd: tot 1.0 meter vanaf de openbare weg ophogen. Uit voorzorg hebben wij hier uit eigen beweging en onverplicht nog een halve meter aan laten toevoegen. Dat dit niet voor alle kavels een bevredigend resultaat oplevert, blijkt uit uw brief. Het niet kunnen bereiken van een kavel per voertuig vinden wij ook geen acceptabele situatie en daarom zullen wij in deze gevallen de helling laten verlengen zodanig dat de desbetreffende bewoners hun kavel beter kunnen bereiken per voertuig zonder hierbij schade op te lopen aan hun voertuig. Als bijkomend gevolg hiervan zal in deze gevallen naar verwachting ook minder regenwater blijven liggen ter plaatse van het laagste punt van de aansluiting. 

Inmiddels hebben wij met KWS (uitvoerder) besproken dat zij voornoemde werkzaamheden uit (laten) voeren en integreren in de huidige uitvoeringsplanning. Dat betekent dat zij deze maand juli zullen beginnen met voornoemde herstelwerkzaamheden en de werkzaamheden naar verwachting vóór de bouwvak (week 31 t/m 33) af zullen ronden. De overall planning is dat alle werkzaamheden in de wijk, inclusief voornoemde herstelwerkzaamheden, eind september 2020 en uiterlijk medio oktober 2020 afgerond zullen zijn, e.e.a. rekening houdend met maximale bereikbaarheid in de wijk gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

Ringwade 4    3439 LM Nieuwegein
Postbus 9034 3430 RA Nieuwegein
+31 (0) 88 186 68 68
E  [email protected] 
www.vwvastgoed.nl