Groenonderhoud 2011


Beste Deelgenoten,

Hierbij een bericht met informatie inzake het mandelige groen. Enkele weken geleden is er door Drechtwerk een begin gemaakt met het onderhoud aan het groene deel van het mandelig gebied. De Wilgen zijn geknot om zo beter te kunnen wortelen. De overige bomen zullen worden gesnoeid wanneer ze in blad staan. Deze snoei wordt uitgevoerd om de bomen niet te hoog te laten worden, zo’n 15 meter i.p.v. 25 meter als we ze hun gang zouden laten gaan.
Een aantal bomen is helaas niet aangeslagen. Deze zullen op korte termijn worden verwijderd en vervangen door Knotwilgen en Zwarte Essen.
Door het vroege voorjaarszonnetje groeien de diverse grassoorten en het onkruid ook alweer welig. Rond week 16 zal Drechtwerk dan ook weer beginnen met het maaien hiervan. Verleden jaar is er een verschil gemaakt in wat er per maaibeurt gemaaid zou worden, alles of alleen de “wolkjes” rond de diverse struiken. Dit jaar wordt dit verschil niet gemaakt en zal iedere maaibeurt alles gemaaid worden met uitzondering van de oevers. Door regelmatig maaien zal het onkruid afnemen.
Elke laatste week van de even maanden ( m.u.v. December ) zal het zwerfvuil van de oevers verwijderd worden. Eenmalig zullen we ook het water, de gemeentelijke oevers aan de Noordendijk en Schaapjesdijk grenzend aan Plan Tij vrij laten maken van zwerfvuil.
In het najaar zullen we struiken e.d. gaan herplanten, daar waar deze niet aangeslagen zijn of waar onvoldoende begroeiing staat.
In het oorspronkelijke plan was sprake van meer oeverbeplanting dan nu het geval is. Deze beplanting is wel gerealiseerd, echter door de eb en vloed werking heeft het niet de tijd gekregen om te wortelen en is het weggespoeld. Onder andere over dit punt zijn wij nog in gesprek met Volker Wessels. Zodra hier meer over bekend is zal dit gecommuniceerd worden.
De begroeiing onder het terras van de Boshoenen en Boomvalken behoort niet tot mandelig gebied en zal dus ook niet onderhouden worden door Drechtwerk. Dit geld tevens voor de stroken eigen grond naast de verschillende type huizen.
Tot slot zullen in het najaar eenmalig de oevers en het riet worden gemaaid. Dit maaisel zal worden verzameld en afgevoerd.
Bovenstaande zal zodra de website van zowel de bewonersvereniging als de Stichting Mandeligheid Plan Tij gerealiseerd is ook op dit medium worden gepubliceerd. Wijzigingen of toevoegingen zullen op deze site dan ook terug te vinden zijn.

Met vriendelijke groet, ?Namens het Bestuur Stichting Beheer Mandeligheid Plan Tij

Karin Kautz

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.